Svátek má Marcela
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Sdružení Lacerta

Sdružení Lacerta je malá nezisková organizace, pracující ve stálém počtu čtyř osob. Jeho založení v roce 2002 bylo dlouho a pečlivě připravováno. Hlavní náplní činnosti sdružení je ochrana přírody a krajiny České republiky, především ochrana a mapování mokřadů, zatopených kamenolomů, pískoven a jiných zatopených jam vzniklých dobýváním hornin či nerostů. Cílem sdružení je co nejvíce takových lokalit na Jesenicku objevit a podrobně zmapovat.

Mapujeme a monitorujeme také populace živočichů vázaných na vodní prostředí, především obojživelníky, vážky a raky, také plazy. Výsledky jsou pak předkládány orgánům a organizacím ochrany přírody, kterým by měly pomoci rozhodovat při různých jednáních a řízeních. Pořízená data slouží také k propagaci Jesenicka, popularizaci ochrany přírody a k výuce a vzdělávání. Úzce spolupracujeme zejména s MěÚ Jeseník, Olomouckým krajem, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Ostravskou univerzitou, Karlovou univerzitou a Českým svazem ochránců přírody. Výstupem mapování je vždy textová a mapová část, fotodokumentace, dle zájmu i videodokumentace. Zpracovaná data jsou předávána v elektronické nebo v papírové podobě. Spolupracujeme také s mnoha okolními Základními i středními školami, kde realizujeme besedy a přednášky o obojživelnících, plazech, vážkách, racích a o vodní fauně a flóře.

Organizaci byly pro umožnění vykonávání monitorovacích a pozorovacích prací uděleny tyto výjimky z ochranných podmínek dle zákona č.114/1992Sb. (Zákon o ochraně přírody a krajiny): Výjimka Vlády a MŽP ČR, č.j. 970/M/08-82/620/08 z 21.3.2008, Výjimka MŽP ČR čj. 8936/02/OOP/2395/02  z 24.6.2003,   Výjimka MŽP čj. MŽP/9227/04-620/1555/04-V1349  ze 4.11.2004,   Výjimka SCHKOJ čj. 3022/04 ze 14.10.2004, Výjimka SCHKOJ čj. 3018/05  z 2.1.2006, Výjimka KUOK čj. KUOK/535/05/OŽPZ/861  ze 7.12.2005, Výjimka KUOK čj. KÚOK/90277/2007/OŽPZ/431  ze 30.10.2007, Výjimka OkÚ Jeseník čj. 1313/2002/RŽP/ER-36/Ko-246.3  z 22.5.2002  a  Výjimka OkÚ Olomouc čj. ŽP 4397/02/Pl  z 10.4.2002.  Díky udělení těchto oprávnění jsme jednou z mála organizací v ČR provádějící svou činnost v souladu se zákonem.

Zájmovým územím naší činnosti je oblast okresu Jeseník a část okresu Bruntál o ploše cca 20 x 20 km, vymezená těmito obcemi:

na jihovýchodě - Horní Lipová

na jihozápadě - Heřmanovice

na severovýchodě - Mikulovice a Zlaté Hory

na severozápadě - Javorník

 

Mapování mokřadů a zatopených lomů provádíme v podhůří Jeseníků, Rychlebských hor, Žulovské pahorkatiny a Zlatohorské vrchoviny a to v těchto katastrálních územích: Vápenná, Žulová, Horní a Dolní Skorošice, Javorník, Horní a Dolní Fořt, Vlčice, Bernartice, Buková, Horní Heřmanice, Tomíkovice, Kobylá nad Vidnavkou, Velká, Malá a Fojtova Kraš, Vidnava, Dolní, Stará a Nová Červená Voda, Černá Voda, Černá Voda Rokliny, Velké Kunětice, Supíkovice, Písečná, Česká Ves, Jeseník, Lipová Lázně, Horní Lipová, Mikulovice a Zlaté Hory. Od roku 2003 pracujeme i v okrese Bruntál, kde v katastrech obcí Karlova Studánka, Vidly, Suchá Rudná a Heřmanovice sledujeme 10 lokalit.

Celkem bylo k 31.7.2008 podrobně zmapováno přes 300 lokalit, což lze vzhledem k poměrně malé ploše sledovaného území (celkem cca 400km2) považovat za unikát v ČR.

V naší oblasti mapujeme rozšíření obojživelníků, plazů, vážek, raků a některých druhů rostlin. Mezi nejcennější výsledky naší práce patří nálezy těchto chráněných druhů v naší oblasti: čolek karpatský, čolek velký, kuňka žlutobřichá, vážka podhorní, lesknice velká, rak říční a další. Každoročně realizujeme minimálně čtyři projekty zaměřené na ochranu biodiverzity.

Nejcennějšími lokalitami které soustavně sledujeme jsou Zlaté jezero a jeho okolí ve Zlatých Horách a Kaolínový důl v Dolní Červené Vodě. Tyto lokality se vzhledem ke zjištění a prokázání výskytu celé řady zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin (zejména obojživelníků) ukázaly jako jedny z nejzajímavějších a nejcennějších na celém Jesenicku. Jejich význam ale dosud není doceněn, a to i přes současné snahy úřadů začlenit je do sítě Evropsky chráněných území soustavy NATURA 2000.

Ochranu přírody a přírodní zajímavosti našeho regionu propagujeme především na výstavách fotografií. K dispozici je přenosná výstava přibližně tisíce fotografií formátu 15x21 až 20x45cm   (90 ks euroklipů o rozměrech  50x60cm  +  70x100cm). Realizovali jsme již 20 výstav a dalších šesti jsme se spoluúčastnili..

Adresa a sídlo sdružení :   Písečná, č.p. 229,  790 82   Olomoucký kraj

IČO :  265 86 797

Další informace a obsáhlou fotodokumentaci naleznete na našich Internetových stránkách:

www.lacerta-pisecna.com