Svátek má Marcela
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Jdeme autistům naproti

logojan.jpgHlavním posláním sdružení JAN - Olomouc o.s. je, aby občané s autistickým postižením mohli žít důstojný a plnohodnotný život. Snaží se proto přispívat ke zlepšení kvality života těchto občanů, podporuje rodiny postižených a zabezpečuje informování o problematice artismu, čímž zvyšuje toleranci majoritní společnosti vůči projevům artistického chování na veřejnosti.

Svou činností tak sdružení přispívá k naplňování Charty práv osob s autismem, která byla přijata na 4. kongresu Autism - Europe v Haagu dne 10. května 1992.

Svých prioritních cílů se snaží sdružení dosahovat především pořádáním nejrůznějších volnočasových aktivit pro autistické děti a jejich rodiny, individuálních kroužků pro děti takto postižené i zdravé, pohybových kroužků a tanečním kroužkem s prvky a metodami taneční terapie. Dalšími aktivitami jsou i pravidelné přednášky a informační akce pro veřejnost, stejně jako provozování internetových stránek www.jan-olomouc.estranky.cz

Při hledání a zavádění nových alternativních metod, programů a projektů spolupracuje občanské sdružení s Katedrou speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Autismus je celoživotní  postižení založené na neurobiologickém základě. Při tomto postižení funguje odlišně metabolismus, děti mají poruchy příjmu potravy, alergie, poruchy spánku, fyzický neklid, který se často musí tlumit léky. Mají odlišné smyslové vnímání,  z toho důvodu některé  běžné podněty (zvuk, světlo, vůně...) mohou být spouštěcími mechanismy problémového chování (křik,  projevy agrese, sebepoškozování, kopání kolem sebe, pláč, vztek). Hlavním příznakem jsou poruchy v sociální oblasti, rituály,stereotypní manipulace s předměty, echolálie - dítě opakuje slova a věty. Dítě  tak nemá možnost navazovat sociální vztahy a zůstává ve svém světě. Autistické děti proto jsou během dopoledne umístěny ve školských nebo sociálních zařízeních, odpoledne jsou většinou doma, nabídka volnočasových aktivity pro tuto skupinu dětí je velmi omezená. V roce 2003 tak v Olomouci vznikla potřeba vytvoření sdružení takto postižených dětí. Cílem iniciativy s původním názvem SOBĚ byla vzájemná podpora rodičů formou schůzek svépomocné skupiny, odborných přednášek a kurzů atd. Současné, transformované sdružení „Jdeme autistům naproti - Olomouc o.s." sdružuje přibližně 30 rodičů, odborníků a přátel občanů s postižením artistického centra a jeho předsedkyní je Mgr. Markéta Jandeková. Nové prostory centra, získané ve spolupráci s městem Olomouc se nacházejí na Slovenské ulici 5 v budově ZUŠ Žerotín v Olomouci.