Svátek má Marcela
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Charita v 21. století“ a „Technika slouží seniorům

acho.jpgCharita obecně je v ČR největším poskytovatelem sociálních služeb z řad nevládních neziskových organizací. Jako taková vždy cítila povinnost pracovat na tom, aby se celý systém vyvíjel správným směrem a „prošlapávat cestu" i menším organizacím, které nemají takové možnosti a potenciál a zároveň rovněž poskytují kvalitní služby. Sociální i zdravotní oblast je dlouhodobě ve velkých problémech způsobených neschopností státu koncepčně situaci řešit. Tento neutěšený stav je trvalý za celou dobu novodobé historie ČR. Sociální i zdravotní systém je dlouhodobě podfinancován a prostředky, které do něj směřují ze státního rozpočtu navíc, jsou spotřebovávány do značné míry jinak než za sociální služby. Celý systém je navíc zatížený nadbytečnou byrokracií, je nejednotný ve způsobu pořizování a vykazování informací o službách, nikde není přesně vymezena definice některých důležitých pojmů apod. Stát tak často ani neví, jakou protihodnotu získává pro své občany za veřejné prostředky. Z toho vyplývá chaos ve financování a následné problémy poskytovatelů sociálních služeb. Charita dělá veškeré kroky k tomu, aby dopady tohoto „nesystému" na uživatele byly co nejmenší nebo nejlépe žádné.

Arcidiecézní charita Olomouc proto přichází s projektem, který může výrazně pomoci zlepšit pořizování a následné zpracování informací pro všechny strany - uživatele služeb, stát, obce, zdravotní pojišťovny a veřejnost. Celý systém bude mnohem jednodušší a transparentnější. Jedná se o technologický skok, který může do budoucna prospět nejenom Charitě, ale celému systému poskytování sociálních služeb.

Projekt „Charita v 21. století" byl vyvinut na základě dlouhodobé spolupráce s významnými firmami, které pracují v oblasti mobilních komunikačních technologií a v systémech řízení procesů. Bez takovéto podpory by Charita podobný projekt nikdy nemohla uskutečnit, zvlášť v této poměrně těžké době. Projekt bude pilotně zaveden a testován v Charitě Zábřeh, kterou tímto čeká obrovské množství práce, protože v první fázi budou muset běžet vedle sebe zároveň starý i nový systém. Po fázi pilotního projektu by měl být systém implementován v rámci celé Arcidiecéze olomoucké s možností rozšíření do celé struktury Charity ČR.

Projekt „Technika slouží seniorům" je realizován jako jedna z důležitých součástí projektu „Charita v 21. století", přestože by bylo možné jej spustit samostatně. Jednotlivé komponenty ale na sebe musí vzájemně navazovat a musí být propojeny. Dominantní službou Charity je domácí péče, a to jak odborná zdravotnická, tak sociální. Tato je zaměřena převážně na seniory, ale nejenom na ně. Dalšími cílovými skupinami jsou lidé s Alzheimerovou chorobou, sklerózami a lidé s různými typy onemocnění tělesného i duševního charakteru. Tito lidé mají často velmi omezené způsoby a možnosti mobility a komunikace. Mnoho z nich žije přesto ve svém domácím prostředí, často nikoho nemají a charitní pracovníci jsou jediní, kteří k nim chodí.

V rámci tohoto projektu budou ti nejpotřebnější z nich vybaveni speciálním náramkem, který jim umožní jednoduchou komunikaci s rodinou nebo pracovníkem Charity a umožni jim rovněž přivolat si pomoc v případě naléhavé potřeby. Tento systém podstatně zlepší bezpečí uživatelů, kteří jsou sami. Pomůže eliminovat sekundární rizika, jako je například strach a stres ze samoty apod.

V případě, že se bude jednat o uživatele mobilní, ale trpící zmateností nebo duševně nemocné, bude je možné pomocí GPS poměrně přesně lokalizovat, najít a předejít tak možnému ohrožení  jejich zdraví nebo i života.