Svátek má Marcela
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Denní stacionář Pamatováček (DSP)

Posláním DSP je vytvářet takové podmínky, které umožní osobám s Alzheimerovou chorobou žít aktivní a důstojný život v přirozeném prostředí a zabránit tak předčasné institucionalizaci těchto osob. Cílem je poskytovat ambulantní službu v bezpečném prostředí pro osoby se sníženou soběstačností trpící Alzheimerovou chorobou, která odpovídá potřebám a nárokům péče. Primárními uživateli jsou osoby s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou 1. a 2. stupně či s podezřením na tuto chorobu, kteří jsou většinou v nepříznivé sociální situaci (např. kdy již nejsou schopni být sami doma, a to hlavně po dobu, kdy je jejich rodina v práci, avšak nepotřebují institucionální formu péče a rodina má zájem se o ně starat mimo svou pracovní dobu a o víkendech), ocitající se v naléhavé krizi nebo se sníženou schopností uplatňovat vlastní práva, či sníženou schopností zajistit si základní péči, používání veřejných míst a služeb.

Sekundárními uživateli jsou především jejich přímí pečovatelé - partneři, blízcí, rodinní příslušníci, kteří osobně, celodenně a řádně zabezpečují péči o své nemocné příbuzné a na kterých spočívá těžiště celé péče o postižené Alzheimerovou chorobou.

Kapacita služby je maximálně 18 klientů denně. Pečují o ně pracovnice v sociálních službách, jejichž počet v denním centru také pružně reaguje na počet klientů. Služba je poskytována denně od 7 do 15 hodin na adrese Karafiátova 5/525, Olomouc - Neředín

Kontaktní pracovníci:

Eva Klevarová - administrativní pracovnice,                                                                                           koordinátorka


Využívání sociálních služeb v Denním stacionáři Pamatováček:

1. Podmínkou přijetí do DSP je příslušnost k dané cílové skupině, která je posuzována během vstupního pohovoru, kdy je předběžně zjišťován zdravotní a sociální stav zájemce o službu. V případě oboustranného zájmu má zájemce možnost využít bezplatně lhůtu 3 dny a pobyt v DSP si vyzkoušet.
2. Zájemce je podrobně seznámen se zařízením, jeho vybavením, personálem i programem dne.
3. Po zkušebním pobytu je přistoupeno k podepsání Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče v denním stacionáři. Součástí Smlouvy je také Ceník služeb a Domácí řád denního stacionáře. Zájemce o službu je řádně seznámen s obsahem všech dokumentů.
4. Všechny služby jsou poskytovány za úplatu, v případě, že zájemce nepobírá příspěvek na péči, ale některé skutečnosti naznačují, že na něj vznikl nárok, je mu doporučeno podat o něj žádost. Platba za služby se řídí platnou Smlouvou.
5. Dopravu uživatelů poskytovatel nezajišťuje, na požádání ovšem může zájemci doporučit vhodný subjekt poskytující službu tohoto typu.


Podmínky pro poskytnutí služby - kritéria pro přijetí:

·         osoby, jejichž funkční stav (soběstačnost, kognitivní funkce, poruchy chování) umožňuje pobyt v denním stacionáři,

·         osoby, jejichž stav je stabilizovaný a nevyžaduje nepřetržitou kvalifikovanou ošetřovatelskou péči či hospitalizaci v nemocnici či psychiatrické léčebně,

·         osoby, kterým byl přiznán příspěvek na péči minimálně ve stupni I dle příslušných ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, popř. má o tento příspěvek zažádáno, úspěšné absolvování zkušebního pobytu.

Kritéria znemožňující zajištění služby:

·           nesplňuje-li žadatel o službu kritéria pro přijetí dle předchozího odstavce,

·           neumožňují-li to kapacitní důvody,

·           způsoby života vedoucí ke konfliktu se společností, zejména v důsledku užívání návykových látek, konfliktu se zákonem, špatného zdravotního stavu za současného nevyužívání zdravotní péče, získávání obživy neakceptovatelným způsobem (prostřednictvím kontejnerů na odpadky, žebráním), špatnými hygienickými návyky, které obtěžují okolí, agresivními projevy, které znemožňují zařazení a pobyt v kolektivu,

·           osoby, u nichž jsou potřeba péče a dohledu takové, že se pobyt v denním stacionáři nejeví jako optimální.

V případě, že je větší množství žadatelů a nelze vyhovět všem, zvažují se tato kritéria:

·         bydliště v Olomouci, popř. v Olomouckém kraji,

·         akutní stav nouze a nemožnost jiného řešení situace.


Pokud z  důvodů, ať kapacitních či jiných, u uživatele splňujícího podmínky přijetí nebudeme moci vyhovět žádosti o poskytnutí služby, pokusíme se zprostředkovat kontakt s jinými organizacemi podobného či stejného charakteru.